Regulamin sklepu

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie przypisane im poniżej:

 1. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. ;
 2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada  zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także i) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która korzysta lub zamierza korzystać ze strony internetowej Sklepu,
 3. Konsument – Klient, o którym mowa w punkcie 2 i) powyżej, dokonujący z przedsiębiorcą – Sprzedawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin;
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  internetowym www.joannajachowicz.com;
 6. Sprzedawca – Joanna Jachowicz – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: ul. Freta 4/6 m 11, 00-227 Warszawa, pod numerem NIP: 5252489061, REGON: 146611609
 7. Strona – Klient i Sklep, o ile Regulamin nie stanowi inaczej
 8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży w ramach oferty Sklepu;
 9. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z firmą Joanna Jachowicz, do której stosuje się Ustawę.
 10. Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu określające liczbę i rodzaj Towaru oraz inne treści przewidziane prawem.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów, w szczególności zasady składania zamówień oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 2. Sklep umożliwia nabywanie Towarów za pośrednictwem strony internetowej www.joannajachowicz.com oraz informuje Klientów o Towarach będących w ofercie Sprzedawcy.
 3. Informacje o Towarach oferowanych przez Sklep, w tym m.in. opisy, właściwości użytkowe, itp. oraz podane ceny, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp. Zdjęcia oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. W związku z tym, iż produkty oferowane przez Sklep wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się minimalnie od zdjęć prezentowanych na stronie Sklepu.
 5. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw przysługujących Klientom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy i k.c.

 

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Niedozwolone jest przekazywanie przez Klienta Sklepu treści zabronionych przez przepisy prawa, korzystanie przez niego ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, rozsyłanie i umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu,
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z treści zamieszczonych na stronie Sklepu do użytku własnego, korzystania ze strony Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie Sklepu są cenami brutto i podawane są w walucie złoty polski.
 5. Joanna Jachowicz zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie JoannaJachowicz.com, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu JoannaJachowicz.com bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie JoannaJachowicz.com przed dokonaniem ww. zmian.

 

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru

 1. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia jest dokonanie płatności oraz podanie wszystkich niezbędnych danych do wysyłki. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość w Sklepie należy wybrać Towar dostępny w ofercie Sklepu na jego stronie internetowej poprzez dodanie go do „Koszyka” i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane na stronie internetowej Sklepu.
 3. Do momentu zatwierdzenia wyboru i zakupu Towaru przyciskiem „Kupuję i płacę” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów.
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Kupuję i płacę” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 6. Cena wiąże Strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w Sklepie, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego Zamówienie zostanie zrealizowane.
 8. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 6 dni roboczych.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy 24 lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

 

IV. Sposób płatności

 1. W celu zapłaty za Zamówienie Klient może skorzystać z jednej z dwóch form przedpłaty internetowej: tj. za pomocą serwisu Przelewy24 lub zwykłym przelewem internetowym. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty.
 2. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia.
 3. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (Przelewy24) w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje anulację Zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie.

 

IV. Dostawa i odbiór

 1. Zamówione i opłacone Towary zostaną dostarczone przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru.
 2. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 do 3 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.
 3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 

VI. Rękojmia i Gwarancja

 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie JoannaJachowicz.com są nowe i wykonywane ręcznie i bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczna lub prawną zgodnie z art. 556 i następne k.c. oraz z tytułu gwarancji zgodnie a art. 577 i nast. k.c.
 3. Wszystkie Towary nabyte za pośrednictwem Sklepu mogą zostać przez Konsumenta zareklamowane drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z formularzem stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu, na adres: Joanna Jachowicz, ul.Freta 4/6 m 11, 00-227 Warszawa.
 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Towaru.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca wyśle do Konsumenta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, Sprzedawca zwróci Konsumentowi pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany do Konsumenta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Konsumenta i kuriera.
 8. W razie stwierdzenia uszkodzeń wynikających z winy Konsumenta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, Konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia możliwości i kosztu naprawy Towaru przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w ramach reklamacji w przypadkach gdy reklamowany Towar jest uszkodzony, reklamacja nastapiła po upływie dopuszczalnego terminu lub w przypadku dostarczenia Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaż w Sklepie ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Joanna Jachowicz, ul.Freta 4/6 m 11, 00-227 Warszawa. Oświadczenie można również złożyć na formularzy, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić nabyty Towar (nieużywany, czysty, w oryginalnym opakowaniu wraz z metką) na adres Joanna Jachowicz, ul.Freta 4/6 m 11, 00-227 Warszawa niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 8. Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wszelkie dokonane przez Konsumenta płatności , w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej. Zwrot płatności nastąpi na podany przez Konsumenta. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

 

VIII. Pozostałe prawa i obowiazki

 1. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie JoannaJachowicz.com są przetwarzane przez Joanna Jachowicz wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz za zgodą wyrażaoną przez Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu JoannaJachowicz.com zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie oferowanych przez Sklep Towarów.
 4. Wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne na stronie Sklepu są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawem autorskim podlegają także grafiki i logotypy stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

 

IX. Spory

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami podlegały będą sądom właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy k.c. i Ustawy oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu, iii) zmiany funkcjonalności Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zakupu Towarów, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jak również ich modyfikacji.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Właściciel Sklepu nie odpowiada za zakłócenia w działalności strony internetowej Sklepu spowodowane awarią sieci Internet. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie.
 5. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana na stronie internetowej Sklepu oraz może być przekazana każdemu Klientowi na jego żądanie drogą elektroniczną (na wskazany w żądaniu adres e-mail) bez dodatkowych opłat. Klient może też w każdym czasie sporządzić wydruk Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie 1 grudnia 2015 r.